بهاری نو در کنکور ایران

طلوعی دوباره در عرصه مشاوره و روانشناسی

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مخدومی

برنامه تلویزیونی

آرمان سرزمین هشت بهشت

هشت بهشت سرزمین آدم هایی است که زندگی رنگی می‌خواهند و چه رنگی بهتر از رنگ خدا.می‌خواهیم با زیبایی، دانایی و نیکویی به زندگی خودمان و دیگران رنگ خدا بپاشیم.ما چرا که فکر می‌کنیم که زندگی ما می‌تواند شادتر،آزادتر،آرام تر و آسمانی تر باشد به شرط اینکه رنگی تر باشد و خدایی تر!

شاید تو هم یک هشت بهشتی باشی.... به سرزمین ما خوش آمدی

 • ادبیات 4
 • جبر و احتمال
 • روانشناسی
 • زیست شناسی 4
 • شیمی 3
 • ادبیات 4
  ادبیات 4
 • جبر و احتمال
  جبر و احتمال
 • روانشناسی
  روانشناسی
 • زیست شناسی 4
  زیست 4
 • شیمی 3
  شیمی 3